Regulamin

1.Administratorem witryny internetowej jest ;
Win-Cin sp z o.o.
10-449 Olsztyn Al. Piłsudskiego 64 e
Nip. 739-33-08-708
Regon: 511432592
KRS: 0000064228

 

 

Postanowienia ogólne

Celem witryny internetowej jest prezentacja oferty salonów Alkohole Winoteka , udostępnianie możliwości rezerwacji produktów z odbiorem w punktach stacjonarnych dla klientów detalicznych oraz zamówień z dostawą dla podmiotów gospodarczych.

Win-Cin Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu wydane przez Prezydenta Miasta Olsztyn na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).alkoholowych, przeznaczonych. 
Miejscem zawierania umów sprzedaży są punkty sprzedażowe wskazane w procesie rezerwacyjnym.

Informacje zamieszczone przez administratora nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Informacje takie jak; wizerunek produktu, specyfikacja, rocznik, kolor i kształt opakowania pełnią jedynie rolę poglądową.

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 • Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na stronie www.alkoholewinoteka.pl;
 • Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.alkoholewinoteka.pl   spółkę Win-Cin Sp. z o.o.;
 • Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary przy wykorzystaniu witryny www.alkoholewinoteka.pl;
 • Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
 • Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.alkoholewinoteka.pl;
 • Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.alkoholewinoteka.pl wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
 • Gość – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.alkoholewinoteka.pl;
 • Koncie Użytkownika (Moim koncie) - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
 • Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Stronie produktowej – strona w sklepie internetowym www.alkoholewinoteka.pl, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

 

 

Realizacja rezerwacji/zamówienia:

Złożenie zapytania ofertowego odbywa się poprzez wskazanie wybranego Towaru i wypełnienie  formularza z danymi kontaktowymi. W zamówieniu Klient wskazuje:

 1. zamawiany Towar
 2. dane kontaktowe
 3. w przypadku firmy – dane do faktury
 4. adres punktu odbioru rezerwacji z listy
 5. termin odbioru rezerwacji

 

Założenie rezerwacji\zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią i trzeźwą.
Po założeniu rezerwacji\zamówienia Klient otrzymuje na podany przez Niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia rezerwacji oraz szczegóły dotyczące zamówienia .

Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.
Odmowa przyjęcia rezerwacji\zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie rezerwacji\zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

 1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
 2. nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;
 3. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości;
 4. Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;
 5. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

 

 

Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. W takim przypadku Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

Witryna  www.alkoholewinoteka.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy, a także w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany przez Niego adres e-mail i/lub numer telefonu.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Informacja o koszcie przesyłki jest automatycznie podawany w momencie dodawania towarów do „koszyka”.

 

13. Do każdego zrealizowanego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.alkoholewinoteka.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT (na życzenie Klienta). Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówienia bez Towarów, których skompletowanie, w wyniku czynników od niego niezależnych, było nie możliwe w momencie kompletowania zamówienia. O takim fakcie Klient zostanie bezzwłocznie powiadomiony. Klient otrzyma bezzwłocznie zwrot pieniędzy za niedostarczone Towary według ich wartości na paragonie lub fakturze.

 

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień oraz sprawdzenia prawdziwości danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.

 

16. Celem weryfikacji danych podawanych przez Klienta w czasie składania zamówienia na stronie internetowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania powszechnie używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail.

 

 

Dostawa:

Dostawy do osób fizycznych nie są realizowane – rezerwacje są realizowane do odbioru własnego we wskazanych w procesie rezerwacji punktach sprzedaży.
Dostawy realizowane są wyłącznie do podmiotów gospodarczych realizujących zakupy na fakturę VAT na poniższych zasadach.

Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu rezerwacji/zamówienia.

Rezerwacje/Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.

Dostawy realizowane są poprzez firmę transportową w godzinach 9.00 – 18.00. Dostawy w innych porach realizowane są na życzenie Klienta i mogą wiązać się z dodatkową opłatą. O wysokości dodatkowej opłaty Klient zostanie poinformowany najpóźniej w momencie potwierdzenia rezerwacji.

Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu rezerwacji.

Zapytania są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.

Dostawa Towaru przez firmę transportową następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.

Osoba doręczająca jest zobowiązana do wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Towar nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej lub której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. W przypadku powstania wątpliwości co do pełnoletniości osoby odbierającej Towar, dostawca ma obowiązek sprawdzić dokument tożsamości osoby odbierającej zamówienie i dokonać weryfikacji pełnoletności. W przypadku braku możliwości wylegitymowania dostawa nie będzie wydana.

Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży - faktura - jest dołączany do przesyłki.

Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zapytania.
W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zapytania lub Towar uległ uszkodzeniu Klient zobowiązany jest do nie przyjęcia przesyłki.

Przesyłka zostanie nadana ponownie lub po anulowaniu transakcji wpłacone środki zostaną zwrócone na konto Klienta

 

 

Polityka cenowa:

Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego www.alkoholewinoteka.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.alkoholewinoteka.pl przy towarze w chwili składania zamówienia.

Ceny produktów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy podawanej w osobnej pozycji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów na stronie sklepu internetowego www.alkoholewinoteka.pl.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania przyjętej rezerwacji /zamówienia w sytuacji gdy cena produktu ulegnie zmianie w trakcie realizacji rezerwacji/zamówienia .

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.alkoholewinoteka.pl, po akceptacji przez Użytkownika rezerwacji/zamówienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

 

Formy płatności:

Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

 • Gotówką lub kartą   w punkcie sprzedaży wskazanym w procesie rezerwacji .
 • W przypadku dostarczenia zamówienia do firmy za pośrednictwem firmy kurierskiej płatność  przelewem - przedpłata na podstawie wystawionej faktury.
 • Realizacja zapytania przez firmę zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej fakturą za złożoną rezerwację.

 

 

Reklamacje i zwroty

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują m.in. uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta. Koszt odesłania Towaru obciąża Klienta i nie podlega zwrotowi.

 

 

Polityka Bezpieczeństwa

Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa.
Polityka prywatności

W czasie korzystania z witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapytania (w tym rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zapytania. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane.
Niektóre obszary witryny https://alkoholewinoteka.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

 

 

Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Win-Cin Sp. z o.o. i następuje dopiero po e-mailowym ustaleniu warunków realizacji rezerwacji. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci faktury VAT.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na witrynie. Do zapytań złożonych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 1.10. 2018 roku.